Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. Responsable del lloc web:

Nom d’Empresa: INFINITYSUN, S.L


Domini: www.inifnitysun.es

Direcció: /COLOM , 453, nau C15 08223 Terrassa

Telèfon de contacte: 937869917

E-mail: info@infinitysun.es

CIF: B-64549736

En compliment de la Normativa actual en protecció de dades persones i com a responsables d’aquest lloc web informem als usuaris que hem creat un espai segur i fiable i per això volem compartir els nostres principis respecte a la vostra privacitat:

 • Mai vam sol·licitar informació personal a menys que realment sigui necessària per prestar-los els serveis o informació que ens requereixin.
 • Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que compti amb la seva autorització expressa.
 • Mai utilitzem les seves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privacitat.

Es preciso advertir que esta Política de Privacidad podría variar en función de exigencias legislativas o de autorregulación, por lo que se aconseja a los usuarios que la visiten periódicamente. Será aplicable en caso de que los usuarios decidan rellenar algún formulario de cualquiera de sus formularios de contacto donde se recaben datos de carácter personal.

Este sitio web ha adecuado a las exigencias de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, conocido como el Reglamento de desarrollo de la LOPD. Cumple también con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas (RGPD), así como con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE o LSSI).

El Responsable de esta web, así como el responsable del tratamiento de los datos personales está identificado en el apartado Aviso Legal de este mismo sitio web.

A efectos de lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos antes citado, los datos personales que nos envían, a través de los formularios de la web, recibirán el tratamiento de datos de “Usuarios de la web y suscriptores”.

Para el tratamiento de datos de nuestros usuarios, implementamos todas las medidas técnicas y organizativas de seguridad establecidas en la legislación vigente.

2. Principis que aplicarem a la seva informació personal

En el tractament de les seves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències de el nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre anem a requerir el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics que s’informaran prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Només anem a sol·licitar dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim. Els mínims possibles.
 • Principi de limitació de l’termini de conservació: les dades seran mantinguts durant no més temps de l’necessari per als fins de l’tractament, en funció a la finalitat, els informarem de l’termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable, en la mesura que sigui possible física o digitalment.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les seves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels meus usuaris per part de tercers.

3. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en aquesta web procedeixen de l’Formulari de contacte, formulari de subscripció, formulari de recordatori de cita, formulari “¿vol que el truquem?” i de la resta de formularis de contacte que puguin afegir-se a posteriori. No hi ha registre d’usuaris ni de clients ni seguiment dels mateixos per cap mitjà.

4. Quins són els seus drets quan ens faciliten les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en aquesta entitat està tractant dades personals que ens concerneixen, o no i també a:

  • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
  • Sol·licitar la seva rectificació o supressió
  • Sol·licitar la limitació del seu tractament
  • Oposar-se a el tractament
  • Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions o per obligacions legals que ens exigeixi l’administració pública o la legalitat vigent.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. El responsable d’aquest web deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, té dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que ens hagi facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ja transmetre’ls a un altre responsable de l’tractament quan:

  • El tratamiento esté basado en el consentimiento
  • Los datos hayan sido facilitados por la persona interesada.
  • El tratamiento se efectúe por medios automatizados.

A l’exercir el seu dret a la portabilitat de les dades, tindrà dret al fet que les dades personals es transmeten directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva ia presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

5. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Quan un usuari es connecta a la web per exemple per contactar amb el titular, subscriure o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable la nostra empresa. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la seva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. A l’facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada pel responsable, només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

En aquest web hi ha diferents sistemes per recollir informació personal (totalment transparent, voluntària i consentida) i tractem la informació que ens faciliten els usuaris interessades amb el següent cap per cada sistema de captura (formularis):

 • Formularis de contacte: Sol·licitem les següents dades personals: Nom, Email, per respondre als requeriments dels usuaris. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per respondre a la seva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguin tenir relatives a la informació inclosa al web, els serveis que es presten o productes que es publiciten a través de la web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualssevol altres consultes que puguis tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. Els informem que les dades que ens faciliten estaran ubicats a servidors de dins de la UE.

Existeixen altres finalitats per la qual tractem les seves dades personals::

 • Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallo en la política de cookies.
 • Per gestionar les xarxes socials. La nostra empresa pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de l’empresa, es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’administrador de sistema. Tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de l’empresa. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten. En cap cas faré servir els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

D’acord amb el que estableix el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, la nostra empresa (vegeu Avís Legal) serà responsable de l’tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors.

La nostra empresa, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat de l’col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

6. Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment. Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat. L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució de l’contracte de subscripció.

7. Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són dades no sensibles. No es tracten categories de dades especialment protegides.

8. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat. Si existís un contracte que ens vinculés, durant la vigència de l’contracte i, finalitzat aquest, durant els terminis legals de conservació per atendre eventuals responsabilitats legals. Enviaments comercials: fins que l’usuari sol·liciti la seva baixa dels enviaments.

9. A què destinataris es comunicaran les seves dades?

No es fan comunicacions de dades a tercers.

10. Secret i seguretat de les dades

El responsable es compromet a l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat ia utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració , pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les seves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

El responsable no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat de el processament, el responsable s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per l’empresa per processar les dades de client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, a l’adonar-se el responsable, haurà de notificar a l’Client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan l’usuari ho sol·liciti raonablement.

11. Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, vostè és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remet a la nostra web exonerant a l’responsable de qualsevol responsabilitat a l’respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en els formularis en què és sol·licitada.

12. Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de l’responsable en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

13. Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a l’responsable en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat dels seus dades, la limitació o oposició al seu tractament o retirar el consentiment prestat i tots els drets previstos a la RGPD 2016/679. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

14. Canvis en la política de privacitat

El responsable es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de el sector. En aquests supòsits, el responsable anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

15. Correus comercials i Newsletter

D’acord amb la LSSICE, l’empresa no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha hagut a la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, el responsable es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

De la mateixa manera, l’empresa envia una Butlletí seguint els estrictes preceptes de la Normativa de protecció de dades personals actual i amb ple consentiment el destinatari. A el mateix temps, pot deixar de rebre aquest butlletí i qualsevol comunicació, revocant el seu consentiment o exercir qualsevol dels seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició posant-se en contacte amb nosaltres a info@infinitysun.es

16. Clàusula d’Informació i Consentiment i Exercici de Drets

Les dades personals recollides en aquest lloc web, seran incloses en un fitxer automatitzat titularitat d’EL RESPONSABLE, i seran tractades en tot moment sota les directrius de l’RGPD 2016/679 i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. La finalitat de les dades incloses en aquest fitxer és la possibilitat de comunicar-se i poder atendre les peticions dels usuaris. En tot moment es podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, que li reconeix la Llei, dirigint-se per carta certificada o qualsevol altre mitjà que acrediti la identitat de l’emissor, i que deixi constància de la seva recepció a EL RESPONSABLE, C/Colom, 453 nave C15 08223 Terrassa (Barcelona), adjuntant DNI. Aquestes dades, no seran cedits a tercers, sense el previ consentiment de l’afectat.

Com podem ajudar-te?

Contacta’ns i ben aviat estarem treballant amb el teu projecte.

truca’ns: 937 869 917